Certifikace

Postup při přihlašování se na certifikační kurz a certifikační zkoušku dle EN 15257

 1. Individuální uchazeč se na certifikační zkoušku přihlašuje vyplněním přihlášky na internetu www.ateko.info. Skupinu uchazečů lze přihlásit mailem, přihláška musí obsahovat identifikační údaje organizace, jména a data narození uchazečů a certifikační stupeň, na který se hlásí.
 2. Po přijetí přihlášky zašle certifikační autorita uchazečům certifikační formuláře a proforma fakturu.
 3. Vyplněné naskenované formuláře zašle uchazeč mailem certifikační autoritě nejméně 7 dnů před certifikační zkouškou. Originály certifikačních formulářů přinese uchazeč k certifikační zkoušce.
 4. Zaplacením proforma faktury je uchazeči rezervováno místo na certifikačním kurzu a na certifikační zkoušku. Počet míst na obě akce je omezen.
 5. Uchazeč, kromě let strávených na studiích, musí prokázat své další teoretické sebevzdělávání, absolvováním školení u registrovaného školicího střediska pro oblast katodické ochrany v tomto rozsahu:
  Stupeň 1 40 hodin
  Stupeň 2 80 hodin
  Stupeň 3 160 hodin
 6. Dosaženou praxi v oboru katodické ochrany potvrzuje uchazeči jeho zaměstnavatel nebo obchodní partner.
 7. Uchazeč na certifikační stupeň 3 musí k žádosti přiložit samostatnou přílohu obsahující vyčerpávající přehled prací osobně vykonaných uchazečem: vědecká díla, pedagogická díla, patenty, technické zprávy, projekty, odborné publikace, odborné články, …
  Odbornou způsobilost uchazeče na stupeň 3 písemně potvrdí dva nezávislí uznávaní odborníci v oboru katodické ochrany, zpravidla ti, kteří již certifikační stupeň 3 získali. Dvě nejlepší práce zašle uchazeč naskenované mailem certifikační autoritě nejpozději 7 dnů před certifikací a originály přinese k certifikaci.
 8. Přihlásit se na certifikační stupeň 2 může uchazeč po získání certifikačního stupně 1.
 9. Certifikační zkouška na stupeň 1 a 2 sestává z teoretické a praktické části. Teoretická i praktická zkouška probíhá před zkoušejícím. Uchazeč obdrží předem písemně několik otázek, na které se může v písemné podobě připravit. Praktickou zkouškou prokáže uchazeč schopnost provedení předem zadaných písemných úkolů. O jejich provedení podává uchazeč písemnou zprávu.
 10. Certifikace na stupeň 3 probíhá formou odborného pohovoru před certifikační komisí.
 11. Po úspěšné certifikační zkoušce či certifikačním pohovoru obdrží uchazeč certifikát na adresu, kterou uvede v žádosti.
 12. Po obdržení certifikátu uchazeč certifikát podepíše a naskenovaný zašle certifikační autoritě.