Měření bludných proudů

Měří se velikost a směr bludných proudů vytékajících z koleje, s grafickým vyhodnocením korelační metodou.

Nabízíme službu měření bludných proudů, měření proudového pole a měření rezistivity půdy, což jsou zásadní kroky pro účinné plánování a implementaci systémů katodické ochrany.

Při korelačních měřeních se porovnávají dvě současně měřené nezávislé náhodné veličiny.

Nejběžnější měření jsou:

  • Napětí potrubí
  • Potenciál trubice směrem k referenční elektrodě Cu/CuSO 4

Pro toto měření se používá systém DigPro, který se skládá z následujících komponent:

  • Osobní počítač
  • program DigPro
  • Digitální multimetry Metex
  • Referenční elektroda Cu/CuSO 4

Vyhodnocení naměřených dat provádí program DigPro v grafické i numerické podobě.

Co jsou to bludné proudy

Bludné proudy v půdě představují nekontrolovaný tok elektrického proudu skrze zem, který může být způsoben různými vnějšími zdroji, jako jsou elektrické železnice, průmyslová zařízení nebo korozní procesy u kovových konstrukcí. Tyto proudy mohou vést k nežádoucí korozní aktivitě na kovových prvcích uložených v zemi, jako jsou potrubí nebo kabely. Rezistivita půdy, neboli schopnost půdy odporovat průchodu elektrického proudu, se zásadně podílí na rozložení těchto bludných proudů v půdě. Vysoká rezistivita půdy znamená menší vodivost, což může omezit šíření bludných proudů, zatímco nízká rezistivita usnadňuje jejich šíření. Měření rezistivity půdy je proto klíčové pro plánování a realizaci efektivních systémů katodické ochrany, a provádí se speciálními přístroji, které aplikují známé napětí mezi dva body a měří vzniklý proud, aby odvodily odpor půdy. Toto měření pomáhá určit nejvhodnější metody ochrany pro danou lokalitu a předcházet tak korozním škodám způsobeným bludnými proudy.

Cena

Pro bližší informace a cenovou nabídku nás kontaktujte.

Cena je uvedena za měření ve městě vzdáleném méně než 100 km od sídla zhotovitele.

V ceně je zahrnuto měření a vypracování technické zprávy s výsledky a vyhodnocením měření.