Certyfikacja

Postępowanie w związku z certyfikacją pracowników ochrony katodowej zgodnie z EN ISO 15257

 1. Wnioskodawca zarejestruje się i wypełni wniosek na egzamin certyfikacyjny w Internecie na ateko.info. Grupę kandydatów można zarejestrować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek musi zawierać dane identyfikacyjne organizacji, nazwiska i daty urodzenia wnioskodawców oraz poziom certyfikacji, o który się ubiegają.
 2. Po otrzymaniu wniosku jednostka certyfikująca prześle kandydatom formularze certyfikacyjne oraz fakturę pro forma.
 3. Wnioskodawca przekaże jednostce certyfikującej skany wypełnionych formularzy za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni przed certyfikacją.
 4. Po opłaceniu faktury proforma rozpocznie się proces certyfikacji.
 5. Kandydat uprawniony do certyfikacji zgodnie z załącznikiem A do normy EN ISO 15257 dla sektora Konstrukcje metalowe podziemne i zanurzone, może ubiegać się o certyfikat na jeden z następujących stopni:
Stopień 1 Tester Przeprowadza podstawowe pomiary zgodnie z instrukcjami
Stopień 2 Technik Wykonuje pomiary, kontrole i nadzór, testy i rutynową konserwację
Stopień 3 Technik główny Wydaje instrukcje, ocenia dane
Stopień 4 Specjalista Projektuje systemy ochrony katodowej
Stopień 5 Ekspert Zarządza projektami badawczo-rozwojowymi, pracuje naukowo
 1. Wnioskodawca, oprócz osiągniętego wykształcenia, musi udokumentować także teoretyczną edukację, taką jak odbywanie szkoleń w akredytowanym ośrodku szkoleniowym w zakresie ochrony katodowej lub ukończenie szkolenia u pracodawcy lub też proces samokształcenia. Pozostałe informacje, w tym formularze, zostaną dostarczone przez jednostkę certyfikującą na wniosek (ateko@ateko.info).
 2. Zdobyte doświadczenie w zakresie ochrony katodowej potwierdza wnioskodawcy jego pracodawca lub partner biznesowy. Pozostałe informacje, w tym formularze, zostaną dostarczone przez jednostkę certyfikującą na wniosek (ateko@ateko.info).
 3. Kandydat ubiegający się o certyfikat na stopień 4 musi dołączyć do wniosku odrębny załącznik zawierający kompleksowy przegląd osobistych dokonań zawodowych kandydata: prace naukowe, prace pedagogiczne, patenty, raporty techniczne, projekty, publikacje zawodowe, artykuły zawodowe,… Kompetencje zawodowe kandydata na stopień 4 muszą potwierdzić dwaj niezależni eksperci z zakresu ochrony katodowej, najczęściej ci, którzy uzyskali już certyfikat na poziomie 4. Dwie najlepsze prace zostaną przesłane przez kandydata w formie skanu pocztą elektroniczną na adres jednostki certyfikującej, nie później niż 7 dni przed certyfikacją.
 4. Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację na stopień 5 musi dołączyć do wniosku oddzielny załącznik zawierający kompleksowy przegląd osobistych dokonań zawodowych kandydata: Kandydaci na stopień 5 muszą posiadać 4 stopień przez co najmniej trzy lata. Komisja ocenia kwalifikacje kandydata na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentacji przyznając punkty kredytowe, których kandydat musi uzyskać co najmniej 60:
Realizowane projekty badawczo-rozwojowe 5 kredytów na projekt
Wdrożenia złożonych lub nowych projektów inżynieryjnych 5 kredytów na projekt
Redaktor lub członek rady naukowej czasopisma branżowego 2 kredyty za rok
Publikacja w branżowych periodykach lub książkach 2 kredyty za publikację
Wykłady na kongresach czy kursach 1 kredyt na wykład
Udział w komisjach i konferencjach branżowych 1 kredyt na komisję, 2 kredyty na konferencje
Zgłoszone Patenty 5 kredytów na patent
Rozwój nowych technologii lub nowych aplikacji 5 kredytów na każdą z pozycji

Kompetencje zawodowe osoby ubiegającej się o stopień 5 certyfikacji zostaną potwierdzone pisemnie przez dwóch niezależnych, uznanych ekspertów w dziedzinie ochrony katodowej, najczęściej posiadających już co najmniej stopień 4 certyfikacji. Wnioskodawca prześle zeskanowaną dokumentację pocztą elektroniczną na adres jednostki certyfikującej, nie później niż 7 dni przed certyfikacją.

 1. Egzamin certyfikacyjny na stopień od 1 do 4 składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się przed egzaminatorem. Kandydat otrzyma z wyprzedzeniem kilka pytań pisemnych, do których może przygotować się na piśmie. Na egzaminie praktycznym kandydat wykaże się umiejętnością wykonania zadanych zadań pisemnych. Wnioskodawca złoży pisemne sprawozdanie z ich realizacji.
 2. Certyfikacja na stopnie 4 i 5 odbywa się w formie rozmowy przed komisją certyfikacyjną.
 3. W zależności od okoliczności jednostka certyfikująca może wezwać do uzupełnienia materiałów.
 4. Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z EN 15257 zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą. Certyfikacja na stopnie 4 i 5 następuje w formie profesjonalnej rozmowy przed komisją certyfikującą. Proces oceny egzaminów zarządzany jest przez organ egzaminujący. Jeżeli kandydat nie zda egzaminu końcowego, może go powtórzyć.
 5. Dokumenty niezbędne do wydania Certyfikatu należy przedłożyć kierownikowi jednostki certyfikującej, który decyduje o spełnieniu wszystkich przewidzianych warunków oraz o zgodzie nai wydanie

Dokumentami do wydania Certyfikatu są:

  • Protokoły egzaminacyjne pracowników ochrony katodowej
  • Potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w załączniku A normy EN ISO 15257

W przypadku spełnienia wszystkich przewidzianych warunków wydania certyfikatu, jednostka certyfikująca wyda wnioskodawcy Certyfikat pracownika ochrony katodowej. Ważność certyfikatu wynosi pięć lat.
W przypadku niespełnienia określonych warunków do wydania certyfikatu, jednostka certyfikująca powinna poinformować wnioskodawcę o powodach, dla których  certyfikatu nie wydała.
Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją jednostki certyfikującej, ma możliwość odwołania się do jednostki certyfikującej.

 1. Po pomyślnej certyfikacji wnioskodawca otrzyma certyfikat na adres podany we wniosku.
 2. Po otrzymaniu certyfikatu wnioskodawca podpisze certyfikat, a jego skan odeśle z powrotem na adres jednostki certyfikującej.
 3. Zarówno wnioskodawca, jak i jednostka certyfikująca, postępują odpowiednio podczas procesu certyfikacji. Nadzór sprawuje jednostka certyfikująca.
 4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, wnioskodawca może skierować skargę lub zażalenie do jednostki certyfikującej. Oba fakty zostaną należycie zbadane i a wyniki dochodzenia przekazane wnioskodawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, wnioskodawca może skierować skargę lub zażalenie do jednostki certyfikującej. Oba fakty zostaną należycie zbadane i a wyniki dochodzenia przekazane wnioskodawcy.

Więcej informacji