Certyfikacja

Sposób zgłaszania do kursu certyfikacyjnego i egzaminu certyfikacyjnego według EN ISO 15257

 1. Kandydat indywidualny zgłasza się do egzaminu certyfikacyjnego wypełniając zgłoszenie na stronie internetowej ateko.info. Grupę kandydatów można zgłosić e-mailem, zgłoszenie musi zawierać dane identifikacyjne organizacji, imiona, nazwiska i daty urodzenia kandydatów oraz stopień certyfikacji, o który się ubiegają.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia organ certyfikacyjny wyśle do kandydatów formularze certyfikacyjne i faktury pro forma.
 3. Wypełnione skanowane formularze kandydat prześle e-mailem do organu certyfikacyjnego najmniej 7 dni przed egzaminem certyfikacyjnym. Oryginały formularzy certyfikacyjnych przyniesie kandydat do egzaminu certifikacyjnego.
 4. Uiszczenie faktury pro forma zapewnia kandydatowi rezerwację miejsca w kursie oraz egzaminie certyfikacyjnym. Ilość uczestników obu tych akcji jest ograniczona.
 5. Poziomy certyfikacyjne są:
Poziom 1 Tester Wykonuje podstawowe rutynowe pomiary zgodnie z instrukcją
Poziom 2 Technik Wykonuje pomiary, kontrolę i nadzór, testy i konserwację rutynową
Poziom 3 Główny technik Wydaje instrukcje, ocenia dane
Poziom 4 Specjalista Projektuje systemy ochrony katodowej
Poziom 5 Ekspert Zarządza projekty badawczo-rozwojowe, pracuje naukowo

 

 1. Kandydat oprócz lat studiów powinien wykazać dalsze kształcenie teoretyczne, ukończone szkolenia w rejestrowanym ośrodku szkoleń w dziedzinie ochrony katodowej.
 2. Praktykę zdobytą w dziedzinie ochrony katodowej potwierdza kandydatowi jego pracodawca lub partner handlowy.
 3. Kandydat do stopnia certyfikacji nr 4 powinien do zgłoszenia dołożyć szczególny aneks, zawierający kompletny przegląd prac samodzielnie wykonanych: prace naukowe i pedagogiczne, patenty, raporty techniczne, projekty, publikacje i artykuły fachowe itd. Zdolności fachowe kandydata do stopnia nr 4 potwierdzą na piśmie dwaj niezależni fachowcy w dziedzinie ochrony katodowej z reguły ci, którzy już uzyskali stopień certyfikacji nr 4.
  Dwie najlepsze swoje prace kandydat prześle e-mailem skanowane do organu certyfikacji najpóźniej 7 dni przed certyfikacją i ich oryginały przyniesie do sesji certyfikacyjnej.
 1. Kandydat do stopnia certyfikacji nr 5 powinien do zgłoszenia dołożyć szczególny aneks, zawierający kompletny przegląd prac samodzielnie
  Kandydaci do poziomu 5 muszą być posiadaczami certyfikatu do poziomu 4 przez co najmniej trzy lata. Komisja dokonuje oceny kwalifikacji kandydata na podstawie wywiadu i oceny jego dokumentacji za pomocą punktów kredytowych, których musí uzyskać co najmniej 60:
Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe 5 kredytów na projekt
Zrealizowane złożone lub nowe projekty inżynieryjne 5 kredytów na projekt
Redaktor lub członek rady naukowej czasopisma profesjonalnego 2 kredyty za rok
Publikacje w czasopismach profesjonalnych lub książkach 2 kredyty na publikację
Wykłady na kongresach lub kursach 1 kredyt na wykład
Udiał w komisjach profesjonalnych i konferencjach 1 kredyt na komisję, 2 kredyty na konferencję
Patenty stosowane 5 kredytów na patent
Rozwój nowych technologii lub nowych aplikacji 5 kredytów za sztukę

Zdolności fachowe kandydata do stopnia nr 5 potwierdzą na piśmie dwaj niezależni fachowcy w dziedzinie ochrony katodowej z reguły ci, którzy już uzyskali co najmniej stopień certyfikacji nr 4.
Dokumentację kandydat prześle e-mailem skanowane do organu certyfikacji najpóźniej 7 dni przed certyfikacją i ich oryginały przyniesie do sesji certyfikacyjnej.

 1. Zgłosić się do egzaminu na wyższy stopień certyfikacji można po uzyskaniu niższego stopnia.
 2. Egzamin certyfikacyjny do stopni nr 1 do 3 składa się z części teoretycznej i praktycznej. Obie te części odbywają się przed egzaminatorem. Kandydat otrzyma na piśmie kilka pytań, do których może się przygotować piśmiennie. W egzaminie praktycznym wykaże się kandydat zdolnością wykonania zadań z góry otrzymanych na piśmie. O ich wykonaniu składa kandydat raport piśmienny.
 3. Certyfikacja do stopnia nr 4 i 5 odbywa się w formie dysputy fachowej przed komisją certyfikacyjną.
 4. Po zdaniu egzaminu certyfikacyjnego, względnie sukcesie w dyspucie certyfikacyjnej, otrzyma kandydat certyfikat pod adres, podany w zgłoszeniu.
 5. Po otrzymaniu certyfikatu posiadacz go podpisze i jego kopię skenowaną wyśle do organu certyfikacyjnego.
 6. Na podstawie okoliczności komitet oceniający może zażądać materiałów dodatkowych.