Recertyfikacja

Proces recertyfikacji po pierwszym okresie ważności certyfikatu zgodnie z EN ISO 15257

 1. Kandydat indywidualny zgłasza się do procesu recertyfikacyjnego wypełniając zgłoszenie na stronie internetowej www.ateko.info. Grupę kandydatów można zgłosić e-mailem, zgłoszenie musi zawierać dane identifikacyjne organizacji, imiona, nazwiska i daty urodzenia kandydatów.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia organ certyfikacyjny wyśle do kandydatów formularz Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu i faktury proforma. Zapłaceniem faktury proforma zaczyna proces recertyfikacji.
 3. Wypełniony i naskenowany formularz Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z załącznikami pokazującymi działanie pracy w dziedzinie bez istotnych przerw i pokazującymi uzupełnienie wiedzy technicznej (kryterium odnowienia certyfikatu) oraz oryginał istniejącego certyfikatu wyśle kandydat e-mailem do organu certyfikacyjnego.
 4. Działanie pracy w dziedzinie ochrony katodowej potwierdza kandydatowi jego pracodawca lub partner handlowy.
 5. Uzupełnienie wiedzy technicznej pokazuje kandydat z recertyfikacją do stopnia 1 do 3 kopiami przynajmniej dwóch Świadectw o ukończeniu szkolenia w ciągu ostatnich pięciu lat w autoryzowanym centrum szkoleniowym. Jeżeli kandydat ukończył tylko jedno szkolenie, będzie od niego wymagane ukończenie kursu recertyfikacyjnego.
 6. Jeżeli kandydat nie spełni kryterium odnowienia certyfikatu brakiem doświadczenia lub brakiem ukończenia przynajmniej dwóch szkoleń w ciągu ostatnich pięciu lat, będzie dopuszczony do uczestnictwa w egzaminie certyfikacyjnym.
 7. Kandydat na stopień recertyfikacyjny 4 do 5 musi do Wniosku dołożyć samodzielny załącznik zawierający wyczerpujący przegląd prac osobiście wykonanych kandydatem w ciągu ostatnich pięciu lat: prace naukowe, prace dydaktyczne, patenty, raporty techniczne, projekty, publikacje i artykuły fachowe, wykłady na konferencjach, udział w konferencjach, czynność lektorska na szkoleniach, udział w szkoleniach, … Jeżeli kandydat nie spełni kryterium odnowienia certyfikatu, będzie dopuszczony do uczestnictwa w egzaminie certyfikacyjnym.
 8. Recertyfikacja, tj. certyfikacja po wygaśnięciu certyfikatów uzyskanych zgodnie z EN ISO 15257, odbywa się na podstawie oceny przesłanych dokumentów (udział w szkoleniach, praktyka ochrony katodowej).
 9. Po pomyślnym zdaniu procesu recertyfikacyjnego otrzyma kandydat recertyfikat pod adres, podany w zgłoszeniu.
 10. Po otrzymaniu recertyfikatu posiadacz go podpisze i jego kopię skenowaną wyśle do organu certyfikacyjnego.
 11. W zależności od okoliczności komisja oceniająca może zażądać dodatkowych materiałów.
 12. Certyfikacja, po wygaśnięciu recertyfikatu, odbywa się ponownie w formie egzaminu.