Recertyfikacja

Postępowanie w związku z przedłużeniem certyfikatu dla pracowników ochrony katodowej zgodnie z EN ISO 15257

 1. W celu przedłużenia certyfikatu wnioskodawca powinien zarejestrować się i wypełnić wniosek w Internecie na ateko.info. Grupę kandydatów można zarejestrować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek musi zawierać dane identyfikacyjne organizacji, nazwiska i daty urodzenia kandydatów a także poziom certyfikacji, o który się ubiegają.
 2. Po otrzymaniu wniosku jednostka certyfikująca prześle kandydatom formularze do recertyfikacji oraz fakturę pro forma.
 3. Wnioskodawca przekaże do jednostki certyfikującej skany wypełnionych formularzy za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni przed recertyfikacją.
 4. Po opłaceniu faktury proforma rozpocznie się proces recertyfikacji.
 5. Przedłużenie ważności certyfikatu możliwe jest tylko raz, a to jeśli spełnione są wymogi określone w załączniku C do normy EN ISO 15257 oraz załączone zostały:
  • dokumenty potwierdzające aktualizację wiedzy technicznej z sektora ujętego w zgłoszeniu – to znaczy odbycie szkolenia lub uczestnictwo w konferencji co najmniej raz na dwa lata kalendarzowe;
  • dowód nieprzerwanej, poprawnej pracy w zakresie ochrony katodowej, bez znaczących przerw w zakresie wskazanym we wniosku o przedłużenie certyfikatu; doświadczenie w zakresie ochrony katodowej potwierdzone przez pracodawcę lub partnera handlowego kandydata.
  • kopia bieżącego certyfikatu.

Działalność zawodowa bez znaczącej przerwy to brak lub zmiana działalności, która obejmuje nieprzerwanie okres dłuższy niż 1,5 roku lub dwa lub więcej okresów ponad 3 lata w okresie ważności certyfikatu.
Pozostałe informacje, w tym formularze, zostaną dostarczone przez jednostkę certyfikującą na wniosek (ateko@mybox.cz).

 1. W przypadku certyfikatów wydanych zgodnie z EN 15257 w danym sektorze i poziomie kompetencji, stopień kompetencji zgodnie z EN 15257 zostanie określony zgodnie z tabelą C.1 normy EN ISO 15257.
 2. Jeżeli kryterium odnowienia certyfikatu nie zostanie spełnione, to w celu uzyskania recertyfikacji kandydat może zostać dopuszczony do egzaminu.
 3. W zależności od okoliczności jednostka certyfikująca może wezwać o uzupełnienie materiałów.
 4. Dokumenty niezbędne do odnowienia ważności Certyfikatu należy przedłożyć są kierownikowi jednostki certyfikującej, który decyduje o spełnieniu wszystkich przewidzianych warunków oraz o możliwości recertyfikacji.

W przypadku spełnienia wszystkich przewidzianych warunków przedłużenia ważności certyfikatu, jednostka certyfikująca przedłuży wnioskodawcy Certyfikat pracownika ochrony katodowej. Ważność certyfikatu wynosi pięć lat.
W przypadku niespełnienia określonych warunków odnowienia certyfikatu, jednostka certyfikująca powinna poinformować wnioskodawcę o powodach, dla których nie odnowiła certyfikatu.
Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją jednostki certyfikującej, ma możliwość odwołania się do jednostki certyfikującej.

 1. Po zakończeniu procesu recertyfikacji, wnioskodawca otrzyma odnowiony certyfikat na adres podany we wniosku.
 2. Po otrzymaniu odnowionego certyfikatu, wnioskodawca podpisze certyfikat, a jego skan odeśle z powrotem do jednostki certyfikującej.
 3. Certyfikaty wydane zgodnie z EN 15257 obowiązują do daty podanej na certyfikacie.
  Zgodnie z EN 15257, po wygaśnięciu certyfikatów można wnioskować o przedłużenie ich ważności zgodnie z warunkami określonymi w EN ISO 15257 oraz procedurami jednostki certyfikującej.
 4. Zarówno wnioskodawca, jak i jednostka certyfikująca, podczas procesu recertyfikacji postępują właściwie. Nadzór sprawuje jednostka certyfikująca.
 5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, wnioskodawca może skierować skargę lub zażalenie do jednostki certyfikującej. Oba fakty zostaną należycie zbadane i a wyniki dochodzenia przekazane wnioskodawcy.