Recertyfikacja

Proces recertyfikacji po pierwszym okresie ważności certyfikatu zgodnie z EN ISO 15257

 1. Kandydat indywidualny zgłasza się do procesu recertyfikacyjnego wypełniając zgłoszenie na stronie internetowej www.ateko.info. Grupę kandydatów można zgłosić e-mailem, zgłoszenie musi zawierać dane identifikacyjne organizacji, imiona, nazwiska i daty urodzenia kandydatów.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia organ certyfikacyjny wyśle do kandydatów formularz Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu i faktury proforma. Zapłaceniem faktury proforma zaczyna proces recertyfikacji.
 3. Wypełniony i naskenowany formularz Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z załącznikami pokazującymi działanie pracy w dziedzinie bez istotnych przerw i pokazującymi uzupełnienie wiedzy technicznej (kryterium odnowienia certyfikatu) oraz kopii istniejącego certyfikatu wyśle kandydat e-mailem do organu certyfikacyjnego.
 4. Działanie pracy w dziedzinie ochrony katodowej potwierdza kandydatowi jego pracodawca lub partner handlowy.
 5. Uzupełnienie wiedzy technicznej pokazuje kandydat z recertyfikacją do stopnia 1 do 3 kopiami przynajmniej dwóch Świadectw o ukończeniu szkolenia w ciągu ostatnich pięciu lat w autoryzowanym centrum szkoleniowym.
  Jeżeli kandydat ukończył tylko jedno szkolenie, będzie od niego wymagane ukończenie kursu recertyfikacyjnego.
  Jeżeli kandydat nie ukończył żadnego szkolenia, będzie od niego wymagane ukończienie kursu certyfikacyjnego.
 1. Jeżeli kandydat nie spełni kryterium odnowienia certyfikatu brakiem doświadczenia lub brakiem ukończenia przynajmniej dwóch szkoleń w ciągu ostatnich pięciu lat, będzie dopuszczony do uczestnictwa w egzaminie recertyfikacyjnym.
 2. Kandydat na stopień recertyfikacyjny nr 4 i 5 musi do Wniosku dołożyć samodzielny załącznik zawierający wyczerpujący przegląd prac osobiście wykonanych kandydatem w ciągu ostatnich pięciu lat: prace naukowe, prace dydaktyczne, patenty, raporty techniczne, projekty, publikacje i artykuły fachowe, wykłady na konferencjach, udział w konferencjach, czynność lektorska na szkoleniach, udział w szkoleniach, …
  Jeżeli kandydat nie spełni kryterium odnowienia certyfikatu, będzie dopuszczony do uczestnictwa w egzaminie recertyfikacyjnym.
 1. Egzamin recertyfikacyjny na stopień 1 do 3 składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się przed egzaminatorem. Kandydat otrzyma albo naprzód pisemnie kilka pytań, do których może się przygotować pisemnie, albo udowodni swoją wiedzę ukończeniem testu pisemnego. Egzaminem praktycznym kandydat udowodni zdolność do wykonania naprzód przypisanych zadań pisemnych. O ich realizowaniu podaje kandydat pisemne sprawozdanie.
 2. Po pomyślnym zdaniu egzaminu recertyfikacyjnego lub procesu recertyfikacyjnego otrzyma kandydat certyfikat pod adres, podany w zgłoszeniu.
 3. Po otrzymaniu certyfikatu posiadacz go podpisze i jego kopię skenowaną wyśle do organu certyfikacyjnego.
 4. Na podstawie okoliczności komitet oceniający może zażądać materiałów dodatkowych.