Certifikace v katodické ochraně

Certifikace v oblasti katodické ochrany je nezbytným krokem pro odborníky a techniky, kteří se chtějí specializovat na ochranu kovových konstrukcí před korozí. Norma EN ISO 15257 definuje kvalifikační rámec a úrovně certifikace pro pracovníky v tomto specifickém oboru, zajišťující, že mají potřebné vědomosti a dovednosti pro návrh, implementaci a údržbu systémů katodické ochrany. Tato certifikace nejen zvyšuje odbornost jednotlivců, ale také zajišťuje, že projekty katodické ochrany jsou prováděny efektivně a bezpečně, což je klíčové pro zachování dlouhodobé integrity a funkčnosti infrastruktury a zařízení.

Proces certifikace je navržen tak, aby byl přístupný a jasný, umožňující žadatelům snadno pochopit požadavky a kroky potřebné k získání certifikátu. Od vyplnění přihlášky přes online formulář na našich stránkách, přes důkladnou přípravu na teoretickou a praktickou zkoušku, až po konečné vyhodnocení a vydání certifikátu, je každý krok pečlivě strukturován, aby odpovídal mezinárodním standardům a zároveň byl co nejpřístupnější pro všechny zúčastněné strany.

Postup při certifikaci pracovníků provádějící katodickou ochranu dle
EN ISO 15257

 1. Žadatel se na certifikační zkoušku přihlašuje vyplněním přihlášky na internetu ateko.info. Skupinu žadatelů lze přihlásit mailem, přihláška musí obsahovat identifikační údaje organizace, jména a data narození žadatelů a certifikační stupeň, na který se žadatel hlásí.
 2. Po přijetí přihlášky zašle certifikační orgán žadatelům certifikační formuláře a proforma fakturu.
 3. Vyplněné naskenované formuláře zašle žadatel emailem certifikačnímu orgánu nejméně 7 dnů před certifikační zkouškou.
 4. Zaplacením proforma faktury je certifikace zahájena.
 5. O certifikační zkoušku může požádat žadatel, který je způsobilý k certifikaci podle přílohy A EN ISO 15257 pro sektor Kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě a to na některý ze stupňů:
Stupeň 1 Tester Provádí základní rutinní měření podle pokynů
Stupeň 2 Technik Provádí měření, inspekce a dohled, zkoušky a rutinní údržbu
Stupeň 3 Hlavní technik Vydává instrukce, hodnotí data
Stupeň 4 Specialista Projektuje systémy katodické ochrany
Stupeň 5 Expert Řídí projekty výzkumu a vývoje, vědecky pracuje
 1. Žadatel, kromě let strávených na studiích, musí prokázat své další teoretické sebevzdělávání, absolvováním školení u registrovaného školicího střediska pro oblast katodické ochrany, anebo absolvováním školení zaměstnavatelem, případně samostudiem. Další informace včetně formuláře poskytne certifikační orgán na vyžádání (ateko@ateko.info).
 2. Dosaženou praxi v oboru katodické ochrany potvrzuje žadateli jeho zaměstnavatel nebo obchodní partner. Další informace včetně formuláře poskytne certifikační orgán na vyžádání (ateko@ateko.info).
 3. Žadatel na certifikační stupeň 4 musí k žádosti přiložit samostatnou přílohu obsahující vyčerpávající přehled prací osobně vykonaných žadatelem: vědecká díla, pedagogická díla, patenty, technické zprávy, projekty, odborné publikace, odborné články, …Odbornou způsobilost žadatele na stupeň 4 písemně potvrdí dva nezávislí uznávaní odborníci v oboru katodické ochrany, zpravidla ti, kteří již certifikační stupeň 4 získali. Dvě nejlepší práce zašle uchazeč naskenované emailem certifikačnímu orgánu nejpozději 7 dnů před certifikací.
 4. Žadatel na certifikační stupeň 5 musí k žádosti přiložit samostatnou přílohu obsahující vyčerpávající přehled prací osobně vykonaných žadatelem. Žadatelé na stupeň 5 musí být certifikováni na stupeň 4 po dobu nejméně tří let. Komise hodnotí kvalifikaci kandidáta na základě pohovoru a posouzením jeho dokumentace podle kreditních bodů, kterých musí získat alespoň 60:
Realizované projekty výzkumu a vývoje 5 kreditů na projekt
Realizované složité nebo nové inženýrské projekty 5 kreditů na projekt
Redaktor nebo člen vědecké rady odborného časopisu 2 kredity za rok
Publikace v odborných časopisech nebo knihách 2 kredity na publikaci
Přednášky na kongresech nebo kurzech 1 kredit na přednášku
Účast v odborných komisích a konferencích 1 kredit na komisi, 2 kredity na konferenci
Aplikované patenty 5 kreditů na patent
Vývoj nových technologií nebo nových aplikací 5 kreditů na položku

Odbornou způsobilost uchazeče na stupeň 5 písemně potvrdí dva nezávislí uznávaní odborníci v oboru katodické ochrany, zpravidla ti, kteří již získali alespoň stupeň 4. Dokumentaci zašle žadatel naskenovanou emailem certifikačnímu orgánu nejpozději 7 dnů před certifikací.

 1. Certifikační zkouška na stupeň 1 až 4 sestává z teoretické a praktické části. Teoretická i praktická zkouška probíhá před zkoušejícím. Uchazeč obdrží předem písemně několik otázek, na které se může v písemné podobě připravit. Praktickou zkouškou prokáže uchazeč schopnost provedení předem zadaných písemných úkolů. O jejich provedení podává uchazeč písemnou zprávu.
 2. Certifikace na stupeň 4 a 5 probíhá formou odborného pohovoru před certifikační komisí.
 3. Podle okolností si může hodnotící komise vyžádat doplňující materiály.
 4. Certifikační zkouška probíhá v souladu s EN 15257 se zásadami, které jsou předepsány pro vykonání zkoušky certifikačním orgánem. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán. V případě, že žadatel při vykonávání závěrečné zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat.
 5. Podklady pro vydání Certifikátu jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné vydat Certifikát.

Podklady pro vydání Certifikátu jsou:

 • Protokoly o zkoušce pracovníků katodické ochrany
 • Potvrzení o splnění požadavků uvedených v příloze A EN ISO 15257

V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro vydání certifikátu, vydá certifikační orgán uchazeči Certifikát pracovníka katodické ochrany. Doba platnosti certifikátu je pět let.

V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu, sdělí certifikační orgán uchazeči důvody, proč certifikát nevydal.

V případě, že uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu, má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

 1. Po úspěšné certifikaci obdrží uchazeč certifikát na adresu, kterou uvede v žádosti.
 2. Po obdržení certifikátu uchazeč certifikát podepíše a naskenovaný zašle zpět certifikačnímu orgánu.
 3. Žadatel i certifikační orgán se při certifikaci chovají korektně. Dozor zajišťuje certifikační orgán.
 4. Při nesrovnalostech může žadatel uplatnit u certifikačního orgánu reklamaci nebo stížnost. Obě skutečnosti budou řádně a včas prošetřeny a podána žadateli zpráva o výsledku šetření.

Další informace: