Certifikace

Postup při přihlašování se na certifikační kurz a certifikační zkoušku dle EN ISO 15257

 1. Individuální uchazeč se na certifikační zkoušku přihlašuje vyplněním přihlášky na internetu www.ateko.info. Skupinu uchazečů lze přihlásit mailem, přihláška musí obsahovat identifikační údaje organizace, jména a data narození uchazečů a certifikační stupeň, na který se hlásí.
 2. Po přijetí přihlášky zašle certifikační autorita uchazečům certifikační formuláře a proforma fakturu.
 3. Vyplněné naskenované formuláře zašle uchazeč mailem certifikační autoritě nejméně 7 dnů před certifikační zkouškou. Originály certifikačních formulářů přinese uchazeč k certifikační zkoušce.
 4. Zaplacením proforma faktury je uchazeči rezervováno místo na certifikačním kurzu a na certifikační zkoušku. Počet míst na obě akce je omezen.
 5. Certifikační stupně jsou:
Stupeň 1 Tester Provádí základní rutinní měření podle pokynů
Stupeň 2 Technik Provádí měření, inspekce a dohled, zkoušky a rutinní údržbu
Stupeň 3 Hlavní technik Vydává instrukce, hodnotí data
Stupeň 4 Specialista Projektuje systémy katodické ochrany
Stupeň 5 Expert Řídí projekty výzkumu a vývoje, vědecky pracuje
 1. Uchazeč, kromě let strávených na studiích, musí prokázat své další teoretické sebevzdělávání, absolvováním školení u registrovaného školicího střediska pro oblast katodické ochrany.
 2. Dosaženou praxi v oboru katodické ochrany potvrzuje uchazeči jeho zaměstnavatel nebo obchodní partner.
 3. Uchazeč na certifikační stupeň 4 musí k žádosti přiložit samostatnou přílohu obsahující vyčerpávající přehled prací osobně vykonaných uchazečem: vědecká díla, pedagogická díla, patenty, technické zprávy, projekty, odborné publikace, odborné články, …
  Odbornou způsobilost uchazeče na stupeň 4 písemně potvrdí dva nezávislí uznávaní odborníci v oboru katodické ochrany, zpravidla ti, kteří již certifikační stupeň 4 získali.
  Dvě nejlepší práce zašle uchazeč naskenované mailem certifikační autoritě nejpozději 7 dnů před certifikací a originály přinese k certifikaci.
 1. Uchazeč na certifikační stupeň 5 musí k žádosti přiložit samostatnou přílohu obsahující vyčerpávající přehled prací osobně vykonaných uchazečem.
  Uchazeči na stupeň 5 musí být certifikováni na stupeň 4 po dobu nejméně tří let. Komise hodnotí kvalifikaci kandidáta na základě pohovoru a posouzením jeho dokumentace podle kreditních bodů, kterých musí získat alespoň 60:
Realizované projekty výzkumu a vývoje 5 kreditů na projekt
Realizované složité nebo nové inženýrské projekty 5 kreditů na projekt
Redaktor nebo člen vědecké rady odborného časopisu 2 kredity za rok
Publikace v odborných časopisech nebo knihách 2 kredity na publikaci
Přednášky na kongresech nebo kurzech 1 kredit na přednášku
Účast v odborných komisích a konferencích 1 kredit na komisi, 2 kredity na konferenci
Aplikované patenty 5 kreditů na patent
Vývoj nových technologií nebo nových aplikací 5 kreditů na položku

Odbornou způsobilost uchazeče na stupeň 5 písemně potvrdí dva nezávislí uznávaní odborníci v oboru katodické ochrany, zpravidla ti, kteří již získali alespoň stupeň 4.
Dokumentaci zašle uchazeč naskenovanou mailem certifikační autoritě nejpozději 7 dnů před certifikací a originály přinese k certifikaci.

 1. Přihlásit se na vyšší certifikační stupeň může uchazeč po získání nižšího certifikačního stupně.
 2. Certifikační zkouška na stupeň 1 až 4 sestává z teoretické a praktické části. Teoretická i praktická zkouška probíhá před zkoušejícím. Uchazeč obdrží předem písemně několik otázek, na které se může v písemné podobě připravit. Praktickou zkouškou prokáže uchazeč schopnost provedení předem zadaných písemných úkolů. O jejich provedení podává uchazeč písemnou zprávu.
 3. Certifikace na stupeň 4 a 5 probíhá formou odborného pohovoru před certifikační komisí.
 4. Po úspěšné certifikační zkoušce či certifikačním pohovoru obdrží uchazeč certifikát na adresu, kterou uvede v žádosti.
 5. Po obdržení certifikátu uchazeč certifikát podepíše a naskenovaný zašle certifikační autoritě.
 6. Podle okolností si může hodnotící komise vyžádat doplňující materiály.