Recertifikace v katodické ochraně

Postup při prodloužení platnosti certifikátu pracovníků provádějící katodickou ochranu dle EN ISO 15257

 1. Žadatel se na recertifikaci přihlašuje vyplněním přihlášky na internetu ateko.info. Skupinu uchazečů lze přihlásit emailem, přihláška musí obsahovat identifikační údaje organizace, jména a data narození žadatelů a certifikační stupeň, na který se žadatel hlásí.
 2. Po přijetí přihlášky zašle certifikační orgán žadatelům recertifikační formuláře a proforma fakturu.
 3. Vyplněné naskenované formuláře zašle žadatel emailem certifikačnímu orgánu nejméně 7 dnů před recertifikací.
 4. Zaplacením proforma faktury je recertifikace zahájena.
 5. Prodloužení platnosti certifikátu je možné pouze jednou, při splnění požadavků uvedených v příloze C ČSN EN ISO 15257 a doložením:
  • písemného dokladu o obnovování technických znalostí v aplikačním sektoru absolvováním školení či konference alespoň v každém druhém kalendářním roce;
  • dokladu o nepřetržité uspokojivé pracovní činnosti v katodické ochraně bez významného přerušení ve stupni, pro kterou se žádá prodloužení certifikátu; praxi v oboru katodické ochrany potvrzuje žadateli jeho zaměstnavatel nebo obchodní partner.
  • kopie podepsaného stávajícího certifikátu.

Pracovní činnost bez významného přerušení je nepřítomnost nebo změna činnosti, která zahrnuje nepřetržité období delší než 1,5 roku nebo dva nebo více období po dobu delší než 3 roky po dobu platnosti certifikátu.
Další informace včetně formulářů poskytne certifikační orgán na vyžádání (ateko@mybox.cz).

 1. U certifikátů vydaných podle ČSN EN 15257 v daném aplikačním sektoru a stupni způsobilosti, bude při určování stupně způsobilosti podle ČSN EN 15257, postupováno podle tabulky C.1 ČSN EN ISO 15257.
 2. Pokud kritérium prodloužení platnosti certifikace není splněno, může být žadatel připuštěn k recertifikační zkoušce.
 3. Podle okolností si může certifikační orgán vyžádat doplňující materiály.
 4. Podklady pro prodloužení platnosti Certifikátu jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné prodloužit platnost Certifikátu.
  V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu, prodlouží certifikační orgán uchazeči Certifikát pracovníka katodické ochrany. Doba platnosti certifikátu je pět let.
  V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu, sdělí certifikační orgán uchazeči důvody proč certifikát neprodloužil.
  V případě, že uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu, má možnost odvolání u certifikačního orgánu.
 5. Po úspěšné recertifikaci obdrží uchazeč prodloužený certifikát na adresu, kterou uvede v žádosti.
 6. Po obdržení prodlouženého certifikátu uchazeč certifikát podepíše a naskenovaný zašle zpět certifikačnímu orgánu.
 7. Certifikáty vydané podle ČSN EN 15257 zůstávají v platnosti do data uvedeného na certifikátu. Po ukončení platnosti certifikátů podle ČSN EN 15257 mohou žadatelé požádat o prodloužení jejich platnosti podle podmínek uvedených v ČSN EN ISO 15257 a postupů certifikačního orgánu. 
 8. Žadatel i certifikační orgán se při recertifikaci chovají korektně. Dozor zajišťuje certifikační orgán. 
 9. Při nesrovnalostech může žadatel uplatnit u certifikačního orgánu reklamaci nebo stížnost. Obě skutečnosti budou řádně a včas prošetřeny a podána žadateli zpráva o výsledku šetření.