Recertifikace

Postup recertifikace po uplynutí první doby platnosti certifikátu dle EN ISO 15257

 1. Individuální uchazeč se na recertifikaci přihlašuje vyplněním přihlášky na internetu www.ateko.info. Skupinu uchazečů lze přihlásit emailem, přihláška musí obsahovat identifikační údaje organizace, jména a data narození uchazečů.
 2. Po přijetí přihlášky zašle certifikační autorita uchazečům formulář Žádost o prodloužení platnosti certifikátu a proforma fakturu. Zaplacením proforma faktury je zahájen proces recertifikace.
 3. Vyplněný naskenovaný formulář Žádost o prodloužení platnosti certifikátu včetně příloh prokazujících pracovní činnost v oboru bez významného přerušení a prokazující obnovování technických znalostí (kritérium obnovení certifikátu) a originál stávajícího certifikátu, zašle uchazeč emailem certifikační autoritě.
 4. Pracovní činnost v oboru katodické ochrany potvrzuje uchazeči jeho zaměstnavatel nebo obchodní partner.
 5. Obnovování technických znalostí prokazuje uchazeč s recertifikací na stupeň 1 až 3 kopiemi nejméně dvou Osvědčení z absolvování školení za posledních pět let u autorizovaného školicího střediska. Pokud uchazeč absolvoval pouze jedno školení, bude požádán o absolvování recertifikačního kurzu.
 6. Pokud uchazeč nesplní kritérium obnovení certifikátu nedostatečnou praxí anebo neabsolvováním alespoň dvou školení v posledních pěti letech, bude mu umožněna účast na certifikační zkoušce.
 7. Uchazeč na recertifikační stupeň 4 a 5 musí k Žádosti přiložit samostatnou přílohu obsahující vyčerpávající přehled prací osobně vykonaných uchazečem za posledních pět let: vědecká díla, pedagogická díla, patenty, technické zprávy, projekty, odborné publikace, odborné články, přednášky na konferencích, účast na konferencích, lektorská činnost na školeních, účast na školeních, …Pokud uchazeč nesplní kritérium obnovení certifikátu, bude mu umožněna účast na certifikační zkoušce.
 8. Recertifikace, tedy certifikace po skončení platnosti certifikátů získaných dle EN ISO 15257, se provádí posouzením zaslaných dokladů (účast na školeních, praxe v katodické ochraně).
 9. Po úspěšném recertifikačním procesu obdrží uchazeč recertifikát na adresu, kterou uvede v žádosti.
 10. Po obdržení recertifikátu uchazeč recertifikát podepíše a naskenovaný zašle certifikační autoritě.
 11. Podle okolností si může hodnotící komise vyžádat doplňující materiály.
 12. Certifikace, po skončení platnosti recertifikátu, probíhá opět formou zkoušky.