Recertifikace

Postup recertifikace po uplynutí první doby platnosti certifikátu dle EN ISO 15257

 1. Individuální uchazeč se na recertifikaci přihlašuje vyplněním přihlášky na internetu www.ateko.info. Skupinu uchazečů lze přihlásit emailem, přihláška musí obsahovat identifikační údaje organizace, jména a data narození uchazečů.
 2. Po přijetí přihlášky zašle certifikační autorita uchazečům certifikační formulář Žádost o prodloužení platnosti certifikátu a proforma fakturu. Zaplacením proforma faktury je zahájen proces recertifikace.
 3. Vyplněný naskenovaný formulář Žádost o prodloužení platnosti certifikátu včetně příloh prokazujících pracovní činnost v oboru bez významného přerušení a prokazující obnovování technických znalostí (kritérium obnovení certifikátu) a kopii stávajícího certifikátu, zašle uchazeč emailem certifikační autoritě.
 4. Pracovní činnost v oboru katodické ochrany potvrzuje uchazeči jeho zaměstnavatel nebo obchodní partner.
 5. Obnovování technických znalostí prokazuje uchazeč s recertifikací na stupeň 1 až 3 kopiemi nejméně dvou Osvědčení z absolvování školení za posledních pět let u autorizovaného školicího střediska.
  Pokud uchazeč absolvoval pouze jedno školení, bude požádán o absolvování recertifikačního kurzu.
  Pokud uchazeč neabsolvoval žádné školení, bude požádán o absolvování certifikačního kurzu.
 1. Pokud uchazeč nesplní kritérium obnovení certifikátu nedostatečnou praxí anebo neabsolvováním alespoň dvou školení v posledních pěti letech, bude mu umožněna účast na recertifikační zkoušce.
 2. Uchazeč na recertifikační stupeň 4 a 5 musí k Žádosti přiložit samostatnou přílohu obsahující vyčerpávající přehled prací osobně vykonaných uchazečem za posledních pět let: vědecká díla, pedagogická díla, patenty, technické zprávy, projekty, odborné publikace, odborné články, přednášky na konferencích, účast na konferencích, lektorská činnost na školeních, účast na školeních, …
  Pokud uchazeč nesplní kritérium obnovení certifikátu, bude mu umožněna účast na recertifikační zkoušce.
 1. Recertifikační zkouška na stupeň 1 až 3 sestává z teoretické a praktické části. Teoretická i praktická zkouška probíhá před zkoušejícím. Uchazeč obdrží buď předem písemně několik otázek, na které se může v písemné podobě připravit, anebo prokáže své znalosti absolvováním písemného testu. Praktickou zkouškou prokáže uchazeč schopnost provedení předem zadaných písemných úkolů. O jejich provedení podává uchazeč písemnou zprávu.
 2. Po úspěšné recertifikační zkoušce či recertifikačním procesu obdrží uchazeč certifikát na adresu, kterou uvede v žádosti.
 3. Po obdržení certifikátu uchazeč certifikát podepíše a naskenovaný zašle certifikační autoritě.
 4. Podle okolností si může hodnotící komise vyžádat doplňující materiály.